نویسنده: دکتر فرامرز آشنای قاسمی
تعداد عنوان ها: 7
استاتیک
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ مهرداد نوری خاجوی
200,000 160,000
اصول تجربی و تئوری تست موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی میرمحمدی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
180,000 144,000
دینامیک ماشین
آ. اچ سونی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی
300,000 240,000
ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
250,000 212,500
کتابنامه (ویراست پنجم-پاییز 95)
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
معادلات دیفرانسیل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
160,000 136,000
مکانیک کاربردی شوک و ضربه
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ آقای سعید شیری
400,000 320,000