انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر فرامرز آشنای قاسمی
تعداد عنوان ها: 5
استاتیک
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ مهرداد نوری خاجوی
200,000 160,000
اصول تجربی و تئوری تست موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی میرمحمدی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
180,000 144,000
کتابنامه (ویراست پنجم-پاییز 95)
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
معادلات دیفرانسیل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
160,000 136,000
مکانیک کاربردی شوک و ضربه
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ آقای سعید شیری
400,000 320,000