انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر علی اکبر شایسته نژاد
تعداد عنوان ها: 3
جرعه ای قرآن وحدیث
دکتر علی اکبر شایسته نژاد
24,000 19,200
روزنه ای به ایمان
دکتر علی اکبر شایسته نژاد
30,000 25,500
نغمه ای از ملکوت
دکتر علی اکبر شایسته نژاد
25,000 21,250