نویسنده: دکتر سینا رزاقی اصل
تعداد عنوان ها: 3
چیستی و مرز طراحی شهری
دکتر سینا رزاقی اصل
100,000 80,000
نظریه در معماری منظر
آقای سایمون سوافیلد؛ دکتر محسن فیضی؛ دکتر مهدی خاک زند؛ دکتر سینا رزاقی اصل
250,000 200,000
نظریه های طراحی شهری بر روی برخی نظریه های ...
دکتر سینا رزاقی اصل؛ خانم فاطمه جم
80,000 64,000