انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای هوشنگ حسیبی
تعداد عنوان ها: 1
حساسه CCD و کاربرد آن در نجوم
دکتر سید زین العابدین موسوی؛ آقای هوشنگ حسیبی؛ آقای محمودرضا سمیعی زفرقندی
35,000 28,000