نویسنده: دکتر فریده حمیدی
تعداد عنوان ها: 3
روانشناسی ورزشی
دکتر فریده حمیدی؛ آقای وحید قربانی
160,000 128,000
ناتوانیهای یادگیری: آموزش مهارتهای خواندن برای دانشآموزان نارساخوان
دکتر فریده حمیدی؛ خانم مرضیه فیاض بخش
100,000 80,000
هوش سازمانی از نظریه تا عمل
دکتر فریده حمیدی؛ آقای عباس موحدی نصب
100,000 80,000