انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای تعمیرات پژو 405
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد؛ آقای امیر فتوحی
140,000 125,000
مبانی روش اجزاء محدود در دینامیک سازه ها
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
110,000 93,500
مهندسی پی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
150,000 127,500