انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: سید امیر الدین صدرنژاد
تعداد عنوان ها: 1
سدهای خاکی و تحلیل عددی آن
سید امیر الدین صدرنژاد
110,000 93,500