انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: عباس نظریان
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت در ورزش
دکتر رضا محمد کاظمی مادوانی؛ عباس نظریان؛ فرزاد زیویار
270,000 229,500