نویسنده: آقای مصطفی قنادها
تعداد عنوان ها: 2
1404 پیام برای مدیران 1404
آقای مصطفی قنادها
200,000 160,000
فنون مدیریت
آقای مصطفی قنادها
30,000 24,000