نویسنده: دکتر مجتبی قربانی
تعداد عنوان ها: 1
چند جمله های امگا و سادانه های نانو ساختار
دکتر مجتبی قربانی؛ دکتر سید علیرضا اشرفی؛ خانم مریم جلالی؛ آقای محمدعلی حسینزاده
60,000 48,000