نویسنده: آقای علیرضا هنرور
تعداد عنوان ها: 4
English Idioms and Proverbs in Context
آقای علیرضا هنرور؛ آقای مجتبی رمضانی
180,000 144,000
دستور زبان انگلیسی پایه
آقای جمالالدین جلالی پور؛ آقای عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای رضا نجاتی؛ آقای علیرضا هنرور
130,000 104,000
متون انگلیسی پایه + CD
دکتر جمالالدین جلالیپور؛ آقای عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای رضا نجاتی؛ آقای علیرضا هنرور
200,000 160,000
متون انگلیسی عمومی
آقای جمال الدین جلالی پور؛ آقای علیرضا هنرور
150,000 120,000