نویسنده: دکتر حمیدرضا عظمتی
تعداد عنوان ها: 3
اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محمد باقری
150,000 120,000
تاریخ باغ سازی
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محسن فیضی
400,000 320,000
مکان پایدار
دکتر حمیدرضا عظمتی
150,000 120,000