نویسنده: آقای مهران کاویانی
تعداد عنوان ها: 1
مهندسی نگهداری ماشینهای الکتریکی گردان
آقای مهران کاویانی؛ آقای سید محسن حسینی؛ آقای علیرضا مهاجر
150,000 120,000