نویسنده: آقای علی اکبر عظمتی
تعداد عنوان ها: 3
تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری
آقای علی اکبر عظمتی
150,000 120,000
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(1)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000 200,000
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(2)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000 200,000