انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای مجید میرزابیگی
تعداد عنوان ها: 2
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(1)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000 212,500
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(2)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000 212,500