انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر محمد غفرانی
تعداد عنوان ها: 2
فناوری ماشینهای صنایع چوب
دکتر محمد غفرانی؛ دکتر غنچه رسام؛ آقای محمد علی نیکنام
150,000 127,500
موریانه های ساختمانی
دکتر داوود پارساپژوه؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر حمیدرضا تقی یاری؛ دکتر غنچه رسام
62,000 52,700