انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: ندا حجاری
تعداد عنوان ها: 2
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد1)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ خانم ندا حجاری
80,000 68,000
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد2)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ ندا حجاری
80,000 68,000