انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر محمد شمس اسفندآبادی
تعداد عنوان ها: 3
اصول پردازش تصاویر دیجیتال
دکتر محمد شمس اسفندآبادی؛ آقای ابو الفضل احمدی
150,000 120,000
اصول فیلترهای تطبیقی و تحلیلی عملکرد آنها
دکتر محمد شمس اسفندآبادی
250,000 200,000
مقدمه ای بر پردازش سیگنالهای دیجیتال
دکتر محمد شمس اسفندآبادی؛ آقای ابوالفضل احمدی
90,000 76,500