انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای ابوالفضل احمدی
تعداد عنوان ها: 1
مقدمه ای بر پردازش سیگنالهای دیجیتال
دکتر محمد شمس اسفندآبادی؛ آقای ابوالفضل احمدی
90,000 76,500