انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای سهراب غلامپور
تعداد عنوان ها: 1
زبان انگلیسی جبرانی (دانشجویان نیمه حضوری)
دکتر رضا نجاتی؛ دکتر عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای سهراب غلامپور
100,000 85,000