انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای عباس جوینی
تعداد عنوان ها: 1
مبانی نظری و عملی شیمی بر پایه نرم افزار
آقای محمد سعیدی؛ آقای جواد جوینی؛ آقای عباس جوینی
42,000 35,700