انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای فرید محمودی صاحبی
تعداد عنوان ها: 1
فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای فرید محمودی صاحبی
80,000 68,000