نویسنده: خانم پریسا پورحسین
تعداد عنوان ها: 1
نانو تیوپ های کربنی برهمکنش با سیال
آقای علیرضا ذوالفقاری؛ آقای حسین ذوالفقاری؛ خانم کبری نصیری اوانکی؛ خانم پریسا پورحسین
30,000 24,000