نویسنده: خانم منیره اکبری
تعداد عنوان ها: 1
نخستین درس در سیستم های دینامیکی و آشوبناک
خانم منیره اکبری؛ مریم ربیعی
140,000 112,000