نویسنده: آقای رامین محمدپور
تعداد عنوان ها: 1
ریاضیات مدل سازی حرارتی
آقای محمد حسین پور؛ آقای علی پورکمالی انارکی؛ آقای رامین محمدپور
170,000 136,000