انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر حسن جعفری
تعداد عنوان ها: 2
آزمون آلتراسونیک و کاربرد آن
دکتر حسن جعفری
27,000 21,600
شیمی فیزیک مواد
دکتر حسن جعفری؛ آقای مهدی شیری
200,000 160,000