نویسنده: خانم منا خزایی زاده
تعداد عنوان ها: 1
مبانی مدل سازی SOC با SystemC & SystemC-AMS
دکتر پرویز امیری؛ خانم منا خزایی زاده
200,000 160,000