نویسنده: آقای محمد مشتاقی
تعداد عنوان ها: 1
شبیه سازی مدارهای الکترونیک قدرت با MATLAB
دکتر علی اکبر مطیع بیرجندی؛ آقای زیداله بابایی؛ آقای محمد مشتاقی
300,000 240,000