انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای محمد کرملو
تعداد عنوان ها: 1
مکانیک شکست کاربردی
دکتر موسی مظلوم؛ آقای محمد کرملو
500,000 400,000