نویسنده: آقای عباس موحدی نصب
تعداد عنوان ها: 1
هوش سازمانی از نظریه تا عمل
دکتر فریده حمیدی؛ آقای عباس موحدی نصب
100,000 80,000