انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر عباس حق اللهی
تعداد عنوان ها: 1
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران
دکتر عباس حق اللهی؛ آقای یوسف مددی؛ خانم مرضیه عباسی طرئی
110,000 93,500