انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر عباس شولایی
تعداد عنوان ها: 1
موتورهای القایی خطی (تحلیل، طراحی و مدلسازی)
دکتر عباس شیری؛ دکتر عباس شولایی
150,000 120,000