نویسنده: خانم افسون ملکیان
تعداد عنوان ها: 1
مکانیک شکلدهی ورقهای فلزی مدلسازی ساختاری و شبیه سازی عددی
دکتر محمد حسین پور؛ خانم افسون ملکیان
250,000 200,000