انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: خانم فرزانه ابراهیمی
تعداد عنوان ها: 1
اصول مخابرات بی سیم نوری، مبتنی بر دیودهای نورانی
دکتر سعید علیائی؛ خانم فرزانه ابراهیمی
250,000 200,000