انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: خانم الهام عبدالله میرزایی
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای پایه برای تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم الهام عبدالله میرزایی؛ خانم اکرم السادات نکوئی
30,000 24,000