انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای محمد صادق میرزاجانی دارستانی
تعداد عنوان ها: 1
مدارهای الکتریکی مبانی نظری و مفاهیم کاربردی
دکتر سید زین العابدین موسوی؛ دکتر پرویز امیری؛ آقای محمد صادق میرزاجانی دارستانی
300,000 240,000