نویسنده: خانم فاطمه مرادیانی
تعداد عنوان ها: 1
اصول و کاربردهای فرامواد نوری با شبیه سازی عددی و نرم افزار لومریکال
دکتر محمود صیفوری؛ خانم فاطمه مرادیانی؛ خانم سکینه الماسی منفرد
300,000 240,000