موضوعات: علوم ورزشی
تعداد عنوان ها: 11
آموزش فوتبال (1و2)
آقای عباس بنیان
50,000 40,000
آموزش فوتسال
عباس بنیان
68,000 54,400
بدن سازی تخصصی والیبال
دکتر امیر حسین منظمی؛ دکتر علی امامی؛ آقای علی رشیدی غفاربی
300,000 240,000
تغذیه ورزشکاران
دکتر علیرضا رمضانی؛ دکتر مجید کاشف
120,000 96,000
روانسنجی در ورزش، اصول و کاربردها
دکتر فرشید طهماسبی؛ دکتر فرزانه حاتمی؛ دکتر الهام حاتمی شاه میری
200,000 160,000
روش تدریس تربیت بدنی
دکتر محسن شفیعی
180,000 144,000
کشش تسهیل شده
دکتر امیر حسین براتی؛ امیر اشراقی
32,000 25,600
مدیریت در ورزش
دکتر رضا محمد کاظمی مادوانی؛ عباس نظریان؛ فرزاد زیویار
270,000 216,000
مدیریت رویدادهای ورزشی
آقای عباس بنیان؛ دکتر عباس نظریان مادوانی
100,000 80,000