نویسنده: �������� ������������ �������� ����������
تعداد عنوان ها: 6
استاتیک
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ مهرداد نوری خاجوی
200,000 160,000
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی خودرو
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
50,000 40,000
انگلیسی تخصصی برای مهندسی ساخت و تولید
دکتر نصراله بنی مصطفی عرب؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای عباس حسینی
50,000 40,000
دینامیک ماشین
آ. اچ سونی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی
300,000 240,000
کنترل اتوماتیک ریون و تشریح کامل مسائل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
48,000 38,400
معادلات دیفرانسیل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
160,000 128,000