نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 4
اصول تکنولوژی ریخته گری
دکتر امیر عابدی؛ خانم مریم کرمی
52,000
اصول ریخته گری فلزات
خانم امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
75,000
ریخته گری آلیاژهای آهنی
دکتر امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
160,000
شکل دهی ریخته گری و نیمه جامد
دکتر امیر عابدی؛ آقای امیر ممدوح وزیرآبادی؛ آقای رسول صالحی سیاوشانی
150,000