نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 1
مکانیک کاربردی شوک و ضربه
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ آقای سعید شیری
400,000 320,000