موضوعات: �������� ����������
تعداد عنوان ها: 12
آموزش فوتسال
عباس بنیان
68,000
بدن سازی تخصصی والیبال
دکتر امیرحسین منظمی؛ دکتر علی امامی؛ آقای علی رشیدی غفاربی
300,000
تغذیه ورزشکاران
دکتر علیرضا رمضانی؛ دکتر مجید کاشف
120,000
روانسنجی در ورزش، اصول و کاربردها
دکتر فرشید طهماسبی؛ دکتر فرزانه حاتمی؛ دکتر الهام حاتمی شاه میری
200,000
روش تدریس تربیت بدنی
دکتر محسن شفیعی
180,000
فوتبال (1و2)
آقای عباس بنیان
50,000
کشش تسهیل شده
دکتر امیر حسین براتی؛ امیر اشراقی
32,000
مدیریت در ورزش
دکتر رضا محمد کاظمی مادوانی؛ عباس نظریان؛ فرزاد زیویار
270,000
مدیریت رویدادهای ورزشی
آقای عباس بنیان؛ دکتر عباس نظریان مادوانی
100,000
نگاهی جامع بر باری های المپیک زمستانی
دکتر امیرحسین منظمی؛ دکتر میثم رحیمی زاده
900,000 720,000