اخبار حوزه

 

( 16  اردیبهشت 94 ) حضور در نمایشگاه بین المللی مصلی امام خمینی (ره) 

 

 

( 11  اسفند 93 ) حضور در نمایشگاه کتاب استانی یزد