نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 5
بارگذاری ساختمانها
دکتر موسی مظلوم
120,000 96,000
بتن های الیافی توانمند
دکتر موسی مظلوم؛ آقای سجاد میرزا محمدی
75,000 60,000
بتن های توانمند و کاربرد آن
دکتر موسی مظلوم؛ دکتر علی اکبر رمضانیانپور
50,000 40,000
مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP
دکتر موسی مظلوم؛ آقای امیر علی صفاری؛ آقای مرتضی مهروند
60,000 48,000
مکانیک شکست کاربردی
دکتر موسی مظلوم؛ آقای محمد کرملو
500,000 400,000