پرسنل و شماره تماس

  محمد معتمدی نژاد
 

داخلی: 2632-02122970063

خط مستقیم 021-22970042

 ایمیل:motamedi@sru.ac.ir
 
 

 

  خانم فیروزی
 

داخلی: 2632-02122970063

خط مستقیم 021-22970042

 ایمیل:firozi1447@yahoo.com
 
 

 

  خانم کیا
 
داخلی: 2513
 ایمیل: taherehkiya@yahoo.com