نویسنده: آقای امیر علی صفاری
تعداد عنوان ها: 1
مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP
دکتر موسی مظلوم؛ آقای امیر علی صفاری؛ آقای مرتضی مهروند
60,000 48,000