نویسنده: �������� �������������� ����������������
تعداد عنوان ها: 2
اصول دینامیک گازها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای مرتضی نیازی؛ آقای سید محمد وحید جلیلی؛ آقای محمد سالاری کنگ
350,000 280,000
تهویه و تبرید اصول و کاربردها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای محمد رضا خانی؛ خانم فائزه احسانی درخشان؛ آقای سعید یوسفی
150,000 120,000