نویسنده: آقای امید قیامی اردبیلی
تعداد عنوان ها: 1
جداسازی لرزه ای سازه ها با جداگر....
دکتر عباس حق الهی؛ آقای امید قیامی اردبیلی
70,000 56,000