نویسنده: �������� ������ ������������������ ��������������
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای تعمیرات پژو 405
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد؛ آقای امیر فتوحی
140,000 112,000
مبانی روش اجزاء محدود در دینامیک سازه ها
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
110,000 88,000
مهندسی پی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
150,000 120,000