نویسنده: �������� �������� ���������� ������������������
تعداد عنوان ها: 1
شکل دهی ریخته گری و نیمه جامد
دکتر امیر عابدی؛ آقای امیر ممدوح وزیرآبادی؛ آقای رسول صالحی سیاوشانی
150,000